Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Warszawski Uniwersytet Medyczny inauguruje nowy rok akademicki

3 października 2017 roku w Auli wykładowej im. prof. Janusza Piekarczyka w Centrum Dydaktycznym odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018. Podczas uroczystości immatrykulowano 30 studentów oraz 6 doktorantów, a kilkudziesięciu pracownikom naukowym wręczono odznaczenia państwowe. Na zaproszenie Rektora WUM prof. Mirosława Wielgosia wykład inauguracyjny pt. „Uniwersytet medyczny – quo vadis?” wygłosił prof. Leszek Pączek – Rektor naszej Uczelni w latach 2005-2008.

Razem z całą społecznością akademicką naszej Uczelni, w tej najważniejszej uroczystości roku akademickiego wzięli udział m.in.: Marek Tombarkiewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Tomasz Matynia – Szef Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Zdrowia, Łukasz Szumowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zbigniew Niewójt – Główny Inspektor Farmaceutyczny, Marek Posobkiewicz – Główny Inspektor Sanitarny. Przybyli przedstawiciele duchowieństwa: ks. bp Piotr Jarecki – Biskup Pomocniczy Warszawski, przedstawiciele Cerkwi Prawosławnej Św. Magdaleny ks. dr Doroteusz Sawicki i ks. dr Andrzej Baczyński, a także Proboszcz Parafii pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Warszawie ks. dr kanonik Paweł Gwiazda. Odwiedzili nas rektorzy i prorektorzy stołecznych uczelni, w tym: prof. Marcin Pałys – Rektor UW, prof. Marek Rocki – Senator RP i Rektor SGH, również przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk i instytutów naukowych PAN, w tym prof. Witold Rużyłło – Dziekan Wydziału V Nauk Medycznych PAN i doktor honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Gościliśmy grono reprezentantów środowisk naukowych, samorządów lekarskich, ośrodków badawczych, dyrektorów szpitali klinicznych, przedstawicieli miasta stołecznego Warszawy i województwa mazowieckiego. Oprócz członków Władz Uczelni, Senatu WUM i Rad Wydziałów, przybyli Rektorzy naszej Alma Mater poprzednich kadencji: prof. Tadeusz Tołłoczko, prof. Andrzej Górski oraz prof. Leszek Pączek – autor wykładu inauguracyjnego. Szczególnie gorąco przywitani zostali seniorzy naszej Uczelni m.in.: prof. Bibiana Mossakowska, prof. Ryszard Aleksandrowicz, prof. Longin Marianowski, prof. Jan Pachecka, prof. Janusz Komender, prof. Jerzy Kawiak.

Po przywitaniu Gości Rektor prof. Mirosław Wielgoś poprosił o przypomnienie nazwisk i uczczenie minutą ciszy Pracowników naszej Uczelni, którzy w poprzednim roku akademickim odeszli na wieczną służbę.

Następnie wysłuchaliśmy przemówienia inauguracyjnego Rektora WUM prof. Mirosława Wielgosia.

Przemówienie inauguracyjne Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosława Wielgosia

Do społeczności akademickiej naszej Uczelni zwrócili się również zaproszeni goście, w tym Minister Marek Tombarkiewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, który przybył na Inaugurację w zastępstwie Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła. Głos zabrał również Łukasz Szumowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który na zakończenie swojego przemówienia złożył na ręce Jego Magnificencji list od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina.

Rektor poinformował o licznych listach gratulacyjnych do społeczności akademickiej WUM, które na ręce Jego Magnificencji wystosowali m.in. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marek Kuchciński, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski, Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Służby Zdrowia bp dr Stefan Regmunt oraz najwyższe władze szkół wyższych w Polsce.

 List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

 List Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego

 List Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Karczewskiego

 List Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina

 List Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej

 List Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertrudy Uścińskiej

 List Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery

 List Przewodniczącego Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Służby Zdrowia bp. dr. Stefana Regmunta

 List Przewodniczącej Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych mgr Elżbiety Madajczyk

 List Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marcina Gruchały

 List Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Bogusława Machalińskiego

 List Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. Przemysława Jałowieckiego

 List Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. Andrzeja Tykarskiego

 List Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu prof. Marka Ziętka

 List Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Andrzeja Dropa

 List Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. Ryszarda Góreckiego

 List Prorektora ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. Grażyny Odrowąż-Sypniewskiej

 List Prorektora ds. Zadań Uczelni Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. Wojciecha Maksymowicza

 List Rektora Politechniki Częstochowskiej prof. Norberta Sczygiola

Tradycyjnie inauguracja roku akademickiego była okazją do uhonorowania zasłużonych pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odznaczeniami resortowymi i nagrodami Ministra Zdrowia. Ceremonię wręczenia nagród i odznaczeń poprowadził prof. Krzysztof J. Filipiak – Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju.

Niemal 40 pracownikom naszej Uczelni przyznano Medal Komisji Edukacji Narodowej nadany na wniosek JM Rektora przez Ministra Edukacji Narodowej w uznaniu za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Wśród uhonorowanych znaleźli się (w kolejności alfabetycznej): dr Halszka Boguszewska-Gutenbaum, dr Jacek Borowicz, prof. Maria Borszewska-Kornacka, dr Katarzyna Brus-Sawczuk, mgr Marzena Czubak, dr Aneta Duda-Zalewska, prof. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, dr hab. Bartosz Foroncewicz, mgr Essien Hansen, dr hab. Jacek Imiela, dr Jadwiga Janicha, dr hab. Barbara Kozakiewicz, lek. dent. Renata Lenkiewicz, prof. Wojciech Lisik, dr Magdalena Łazarewicz, dr hab. Agnieszka Mielczarek, dr Magdalena Milewska, dr Beata Młynarczyk-Bonikowska, dr hab. Krzysztof Mucha, dr hab. Mariusz Niemczyk, prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, dr Dominik Olejniczak, prof. Tomasz Pasierski, dr Barbara Pietrzak-Bylińska, dr Wojciech Popowski, prof. Andrzej Radzikowski, dr Zofia Sienkiewicz, dr Beata Sińska, prof. Sylwia Słotwińska, prof. Robert Słotwiński, lek. Monika Tomaszewska-Kiecana, prof. Jadwiga Turło, dr hab. Marcin Ufnal, prof. Paweł Włodarski, dr Grażyna Wójcik, dr hab. Marta Wróblewska, dr hab. Małgorzata Zadurska.

Następnie odbyło się wręczenie Nagród Ministra Zdrowia. Prof. Krzysztof J. Filipiak poinformował, że Nagrodę indywidualną naukową I stopnia przyznano – nieobecnej na uroczystości – dr hab. Ewie Olędzkiej (Zakład Chemii Biomateriałów) za osiągnięcia będące podstawą do nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego, za pracę „Synteza, badania strukturalne, fizykochemiczne i biologiczne oraz możliwości aplikacyjne liniowych i rozgałęzionych poliestrów zawierających substancje naturalne i syntetyczne analogi w makrocząsteczce”. Ponadto Minister Zdrowia przyznał z własnej inicjatywy prof. Andrzejowi Deptale (Zakład Profilaktyki Onkologicznej) nagrodę dydaktyczną za współpracę i współautorstwo pracy „Onkologia w praktyce lekarza rodzinnego” jako materiału wspierającego jakość kształcenia specjalistycznego. Nagrodę dydaktyczną zespołową wręczono dr. hab. Wojciechowi Braksatorowi (Zakład Kardiologii Sportowej i Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej) oraz prof. Arturowi Mamcarzowi (III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii) za współredakcję i współautorstwo pracy monograficznej „Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej” jako materiału wspierającego jakość kształcenia specjalistycznego.

Kolejną część uroczystości poświęcono immatrykulacji wyznaczonych studentów i doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Poprowadziła ją prof. Barbara Górnicka – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia. Po złożeniu ślubowania, 30 studentów, którzy osiągnęli najwyższą punktację podczas tegorocznej rekrutacji zostało immatrykulowanych przez JM prof. Mirosława Wielgosia, a następnie otrzymało z rąk Rektora i Dziekana odpowiedniego Wydziału czapkę studencką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

  • I Wydział Lekarski reprezentowało 12 studentów: kierunek lekarski – Urszula Chrośniak, Karolina Garbas, Wojciech Kopacz, Maciej Kubik, Natalia Kucy, Jakub Pytlos, Przemysław Rusztyn, Monika Stradczuk, kierunek audiofonologia z protetyką słuchu – Maria Molga, kierunek elektroradiologia – Karolina Koczkodon, kierunek logopedia ogólna i kliniczna I stopnia – Ewa Margol, kierunek logopedia ogólna i kliniczna II stopnia – Karolina Urbańska.
  • Wśród studentów II Wydziału Lekarskiego znalazły się 4 osoby: kierunek lekarski – Iwona Chaberska, Anna Galanty, Olushade Oyedemi, kierunek fizjoterapia – Aleksandra Wycisk.
  • Immatrykulowani studenci Wydziału Lekarsko-Dentystycznego: kierunek lekarsko-dentystyczny – Monika Grotowska, Barbara Golatowska, kierunek techniki dentystyczne – Sara Awad, kierunek zdrowie publiczne specjalność higiena stomatologiczna – Agata Słoma.
  • Wydział Farmaceutyczny reprezentowany był przez 5 studentów: kierunek farmacja – Julia Nowoszewska, Adrianna Pękacka, Daria Dąbrowska, Bartłomiej Cytlau, kierunek analityka medyczna – Marta Nowicka.
  • Immatrykulowano również 5 studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu: kierunek pielęgniarstwo – Lidia Budzik, kierunek położnictwo – Paulina Matusik, kierunek dietetyka – Paulina Banaszek, kierunek zdrowie publiczne – Albert Pielak, kierunek ratownictwo medyczne – Agnieszka Kulczycka.

Ślubowanie przyjęto także od doktorantów, którzy w tym roku akademickim rozpoczynają kształcenie na studiach III stopnia. Rektor immatrykulował 6 uczestników studiów doktoranckich, posiadaczy najwyższej punktacji podczas tegorocznej rekrutacji. Wśród nich znaleźli się: lek. Sonia Borodzicz i lek. Wiktor Paskal z I WL, lek. Katarzyna Samelska (II WL), lek. dent. Paulina Tokarska (WLD), mgr inż. Dawid Kucharski (WF) oraz mgr Łukasz Milanowski (WNoZ).

Następnie Chór WUM pod dyrekcją Daniela Synowca odśpiewał Hymn Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Do nowych studentów i doktorantów WUM zwrócili się przedstawiciele samorządów: Roman Koński – Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów WUM oraz Sandra Górska – Przewodnicząca Zarządu Samorządu Doktorantów WUM.

Po wypowiedzeniu przez Jego Magnificencję słów Quod Felix, Faustum Fortunatumque sit! oraz trzykrotnym uderzeniu berłem rektorskim o blat stołu, rok akademicki 2017/2018 w naszej Uczelni został oficjalnie rozpoczęty.

Wykład inauguracyjny pt. „Uniwersytet medyczny – quo vadis?” przygotował i wygłosił prof. Leszek Pączek z Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Rektor naszej Uczelni w latach 2005-2008.

Na zakończenie, odbiegając od oficjalnego protokołu, prof. Mirosław Wielgoś złożył życzenia urodzinowe swojej Mamie, obecnej na auli. Wzruszająca chwila podkreślona została gromkim „Sto lat” odśpiewanym przez Chór WUM oraz wszystkich uczestników inauguracji.

Cezary Ksel
Biuro Prasowe

 

Fot. Michał Teperek/Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
011.jpg
012.jpg
013.jpg
014.jpg
015.jpg
016.jpg
017.jpg
018.jpg
019.jpg
020.jpg
021.jpg
022.jpg
023.jpg
024.jpg
025.jpg
026.jpg
027.jpg
028.jpg
029.jpg
030.jpg
031.jpg
032.jpg
033.jpg
034.jpg
035.jpg
036.jpg
037.jpg
038.jpg
039.jpg
040.jpg
041.jpg
042.jpg
043.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube